الأحد، أبريل ٠٢، ٢٠٠٦

Kuwait trip (3) - Day before the contest

el salamo 3alikom wa ra7mato ALLAH,

i've not written anything for a long time, sorry... it's just time for alot of tiny projects! that all together are growing to take a huge place in my mind!

ok, n7'osh fel mawdoo3 :D
2nd day in kuwait, it was a day full of events ,,, the welcoming, keynote about game programming ;) , lunch, practice session...
i think that's enough, as i remember :D

nzelna kollena, men el sob7 ... ba3d el fetar el gameeel :D wel nom el moreee7 :D... ya7'odna el bus le mkan gameeel,,, that was kuwait university :D... 7aga kda (Y), (el nas henak betkallem ba3Daha bel wireless phone),,,, ro7na, a3adna, el nasheed el watany eshta3'al we kollo we2ef, then a3adna we sme3na tlawet Quran le somebody shaklo student, we ba3dein sha3'alo movie introduction kda (msh faker sha3'alo el moview emta, abl walla ba3d el nasheed), we tele3 el ragel bta3 el game programming (he is one of the judges :D from america) we a3ad yetkallem, kan bey2ool kalam gameeeel, bas el korsy kan moreeeeee7 -)...
fel wa2t da kan m3ana kotayweb kda, feeh el schedule, wel team names we some about acm and it's development wel kalam da,
kan feeh pics, la2ena feeh pic for Meshref :D, then oddam shwaya for Emad (loosers team, elly tele3 regional el sana elly ableena m3a team Abdulla)

bas de kanet el keynote, 7'elset, tele3na nakol,,,, kan fetar azon :D (la7san ykoon fe 7ad ma-ftersh fel hotel walla 7aga:D) .... we ba3dein kan fee session tanya (lessa fakerha now) about company beta7'od projects el shabab, and teams, we t-support them we sho3'l 3aly kda, kont nayem barDo :S, bas moussa 7as bel ensheka7, we ana ma 7asetsh, 3shan msh 3amleen projects aslan, we hano23od ba2a ne7lam we NETKALLEM as usual, ma 3alena -netkallem fel mawdoo3 da ba3dein-

7'lasna el session, salleina el Dhuhr (konna e7na el mafrooD naqser, fa 7asel e7'telaf, or be-ma3na asa7 ba konash 3arfeen, nesally wara el emam we nesallem ba3d el 2nd rak3a we howa ykammel! -kda 3'alat, 7'alefna el emam- walla na3mel eh, sa2alna el she7' we 2al sallo m3ana 4 rak3a 3ady, law 7ad men elly mafrooD yeksero howa el emam, yb2a ysally 2 rak3a, welly warah law men ahl el balad ykammelo 3ady, wa Allah a3lam)

7'adona bel bus el gameel el ndeef, wadoona seafood restaurant, gameel we ndeeeef barDo, we feeh aswat sea we bta3, we feeh places esmaha "Captain.." we 7gat kda, ka2enno ship :D, wel decor bta3o kan ship we sho3'l kda :D,

kollo bye3'ref men el bufe in round robin manner :D, we ma7adesh beyzo2 :s wala 7ad bye7'taf el akl wey-la3'was el denya we ywasa7' el mkan :s ... fe hazeehy el athna2, wa7ed men one of the AUC teams, a3ad ye3zef 3al piano ;) wel nas etlammet we bta3 :D... be3'aD el nazar 3an el music :D, fa howa kan ragel gamed fel 3azf ;)

7'allasna akl e7l, we rge3na el hotel, nerta7 shwaya (bta3 1 minute :D) 3shan nenzel nroo7 el practice session,,, ma erta7nash 1 min :D, erta7na bta3 1 hour :D, 3shan el schedule maktoob feeh time, we homma 2alo time tany (badry) we e7na nseinah or 7asal conflict,
el mohem, ro7na, kan el ragel (Ziad) byetkallem about contest rules wel awards (kan fee awards lel team elly ya3mel last accepted submission :D, we feeh award i think lel most penalty time :D, etc...) kan el gdeed b2a....
that if the submitted problem in the last hour is accepted MAYBE el judge ma yrodesh!, else if it's WA, hayrod

el ragel 7'allas, da7'lna el position, 7'adna computer (forgot to tell u that konna lazem na7'od m3ana kol 7aga e7na me7tagenha -hardcopy- for the next day contest),,, 7attena el 7gat, we fata7na el eclipse nel3ab beeh shwya, 3amal error 3'areeb :, we sa2alna Dr.Abdulla mafeesh fayda :s, it's problem with eclipse not coding,,,, we ziad geh, wel kollo geh we sho3'lana, fel a7'er ziad 2al la2 no problem, el copy da sh3'ala 3ala kol el PCs we de ghost copy! we asarr 3ala ra2yo :D .... fel a7'er tel3et problem en e7na ma 7'allenash eclipse basha ya3mel automatic build, konna e7na elly bna3mel building (bel eclipse barDo :D, did so cuz i found someone saying on some forum that automatic build feeha bugs)

el mawdoo3 etzabbat e7l, bas Abdulla team ma 3andhomsh PC book :(, fa kanno 3ayzeen chapter el geometry (or comp. geometry msh faker), fa sa2alo if it's possible to photocopy, fe nafs el wa2t kont ana we haytham bnektab fel code elly fel chapter, battalna lamma 7'ado el chapter to photocopy :D e7l

tamm kol she2 3ala 7'eeer e7l, we rawa7na, we fag2a dr. Abdulla tele3 be mawdoo3 kda about how to make multi-dimensional array of n-dimensions :D
howa array of one dimension, we byetzabbat :D
shara7ly ana & kamal in their room ba3d el 3asha, kana haytham nayem & mustafa on the net, moussa msh 3aref kan fein :D, kan talking fel phone i think

nemnaaaaaa, 2nd day is past e7l :D

salaaaaam now, c u soon isA

ليست هناك تعليقات: