الأحد، فبراير ١٢، ٢٠٠٦

Kuwait trip (1) - Preparations

el salamo 3alikom
here i'm, ba3d tool 3'yab, 7abbet akoon raye2 shwaya... bas el zaher en el wa7ed bey7eb ye7ky we howa arfan!
abl ma a7ky, 3ayez awada7 en mafeeesh any problem between us and Wael, konna zay el samn 3al 3asal,,, specially kman ba3d el wonderful days elly a3adnahom ma3a ba3d fel kuwait.

hatkallem 3an el 3 days abl el safar lel Kuwait, el 3 days elly a3adha el team ma3a ba3do in one apartment, fel Haram, no23od feeha wa2t el zan2a lamma n7eb na3tazel 3an el 3alem...7atta mafeehash telephone :D (da kasal menny!)
fel 3 days dol, konna waiting el Visas,,, kan 7'las kol wa7ed m7'allas el egra2at, el passport wel ezn bta3 el safar lelly me7tag...

Day1
that was thursday, mmmmmmm, ezzaher enny msh faker 3amalna feeh eh!, bas ana faker en e7na ma arenash 3'er algorithm wa7ed gdeed, msh gdeed awy...howa kan O(mlgn) implementation le O(n^2) algorithm....elly howa LCS....msh faker implemented fel 1st walla 2nd day,,, but i think the second, el first day kan shwayet msa2el a3'labha not solved, wel 7abba solved.

Day2
here, the implementation of the mlgn LCS algorithm, we nafs el fekra fel problems bardo... i think ma 7allenash 7aga second day.

Day3
That day is full, el yom da ana 3eyeet feeh, wel yom da we received 7'abar msh 7elw awy, wel yom da kan fee virtual contest.
nsbena men el 3aya, n7'osh fel 7'abar, kan en e7na kollena wasalet el Visas bta3etna, except 3 kan 3andohom problem fel kuwait!!, fal Visas ma waselhomsh... homma meen doool:
Dr. Essam, Wael and Kamal! .... oooooh Kamal, kallemna kol ahaleena 3shan yed3olna, we moussa & kamal ra7o el faculty lel 3ameed (fel awel lamma sme3na en fee visas ma wasaletsh, moussa ta7'ayal en howa, 3shan 2alo ennaha telephone problems fel kuwait..we moussa kan fel kuwait we howa baby!)
el 3ameed, 2al hya3mel kol elly ye2dar 3alehwe bta3,,, homma ra7o el facult, we ana geit henael giza 3shan a7la2, we ageeb akl.
then gooly 3ala hena, kalna, we sallena el ma3'reb, we wa2taha 3reft ana el 7'abar, then kamal kallem ahlo 3shan yed3olo.... then tle3na men hena 3ala el haram, ba3d ma wasalna be shwaya ana 3eyeet,,, 3eyeet wa2t el virtual contest (a7eb ana a3ya awy abl el contests)... 3addet el contest, we b3d ma 7'eles el time, kamal & moussa a3ado bta3 3 HRs kman yshofo code we bta3, kanet el sa3a ba2et 1, we ana ga3aaaaaaaaan, we mafeesh 3esh...
nzelna, la3ena bab el 3omara ma2fool, gebna tools kteer nefta7 beeha (el okra kanet ma7'loo3a), we fel a7'er gebna okra men bab bayez 3andy, we fata7na, we gebna 3esh, we kalna we nemna, we 3dda el yom 3ala 7'er e7l.

Day4
ana olt 3 days, da el yom elly rge3na feeh byotna, kan Sunday, we hansafer isA Monday, el yom da tele3 kamal men 10am 3ala el koleyya 3shan ytabe3 his problem, we ana ro7t el central 3shan ashoof mawdoo3 tarkeeb el tel. (m2ademeen 3aleh men zaman, bas kessa kda!), we moussa a3ad yewaddab shwayya fel beit 3ala ma arga3,
rge3t, we kammelt tawdeeb, then geh 3ammo, Moussa's father, we a3ad m3ana shwaya mestanneena, weba3dein nzelna, wasaloony 3ala hena, el Giza, tle3t el beit, fata7t el acm mail, la2et mail gameeeeeeeeel (y)
.
.
.
Visa for Wael and Kamal tel3o, and will be sent within 3 HRs, YESSSSSSSSSSSSSSSS
ALLAH AKBAR, el-hamdolellah
we fe3lan ba3d 1 hour or 2 ta2reeban wasalet el Visas, wel 3ameed msh haysafer m3ana, howa 7assalna,
kont 3ala ettesal ma3a Mustafa fel faculty, 3shan howa elly fel faculty we m3ah mobile :D, we kan m3ah kamal wa2t ma oltelo "within 3 Hrs", then kallemt kamal fel beit lamma wasalo fe3lan, 3shan 7abbet afarra7 his parents, bas tele3 kamal mawgood :D, bas kan lessa ma ya3rafsh en el Visas wasalet,,,, we aho 3eref ;)

Day4 da, a3adt tool el leil, ma nemtesh, azabbat el eclipse 3ala el C++ compiler, el problem en el compiler msh 3ayez yenzel aslan :S! ... zababto 3ala 4 am yom el safar, we freeee7t awy, engazat lazeeza e7l that i LIKE to remember.
nzelt men el beit 5am, we ro7t le Moussa 3shan netla3 ma3a ba3d 3al airport, baaaas kda

a7eb a2olloko ya gama3a, en el team fe3lan kan feeh eman 3aly geddan e7l, we yakeen en e7na hana7'od 3ala 2ad ta3abna, we en el trip de hateb2a kollaha experience aktar men 3'arad el foz.
we ana ba7eb a7ky el kalam da, 3shan we ana ba7keeh, bafteker we ad7ak 3ala el gamal, we a7med Rabbena aktar we aktar, da 3'er enny 7asseit enno wageb 3alaya en el nas te2ra el 7gat de 3shan yemken tastafeed menha 7aga isA.

part 2, soon isA, el salamo 3alikom wa ra7mato Allah

هناك تعليق واحد:

غير معرف يقول...

Hi Nice Blog. An ETA is equivalent to a visa, but there is no stamp or label in your passport and there is no need for you to visit an egphtian diplomatic office to submit an application. Egypt visa. Let me know !!!!!!!!!